Projecte: GENDUROC. Autentificació de productes porcins de raça Duroc mitjançant l’ús de marcadors genètics
Valors - Gepork

Descripció del projecte: Cada vegada més consumidors associen els productes carnis de porcí de raça Duroc a una marca de qualitat. Fins ara, però, no s’ha desenvolupat cap normativa que reguli la identificació dels productes amb el nom de Duroc ni sistema que verifiqui tal denominació – com ja s’ha fet en els productes ibèrics -.  En el seu defecte, des de fa temps diversos productors han expressat la necessitat d’implementar un programa d’autocontrol de l’etiquetat que, si més no, sigui capaç de descartar un lot de productes etiquetats com Duroc 100% o 50% que no provingui de parentals Duroc (tots dos, pel Duroc 100%, i almenys un d’ells, pel Duroc 50%) inscrits en un llibre genealògic oficial de la raça.

L’anàlisi d’ADN permet identificar espècies, races i individus segons el nombre de variants genètiques exclusives o especifiques de cadascun d’ells. Aquest projecte pretén buscar l’existència de variants d’ADN exclusives i/o especifiques de la raça Duroc que permetin excloure lots de productes identificats erròniament com 100% o 50% Duroc.

  • Objectius: L’objectiu general del projecte és iniciar un procés per validar un sistema d’autenticació de productes carnis amb la menció Duroc.
  • Objectiu 1: validar la capacitat del sistema polimòrfic MC1R/KIT1 per excloure productes etiquetats com 100% o 50% Duroc que en realitat no ho són.
  • Objectiu 2: identificar una bateria de marcadors exclusius i específics que permetin identificar productes Duroc respecte a una població de referència.
  • Objectiu 3. posar a punt i validar un protocol de genotipat eficient dels marcadors suggestius de Duroc en els productes carnis objecte de potencial seguiment.

 

Participants:

Beneficiaris: Selección Batallé SA, Grup Gepork SA

Coordinador: INNOVACC

Altres participants: UdL

Finançament:

Sol·licitat: 106.000€

Concedit: 76.000€

 

 

Consultar fitxa de difusió del projecte

 

 

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:

Codi Swift (obligatori)