Beneficis del servei de control d’aigües amb H2Optima

Des de Gepork, a través de l’empresa Bionet, us oferim un servei de control de l’aigua en explotacions ramaderes que va molt més enllà d’un simple resultat de laboratori.

Entenem l’aigua com un element dinàmic, en constant canvi, i que no només pot ser causant de malalties en animals, sinó que ha de ser transportador d’agents beneficiosos com són medicacions, prebiòtics, probiòtics i altres additius.

Un tret diferencial respecte altres serveis és que els informes de resultats ja venen amb una interpretació i una diagnosi. Alerten dels possibles problemes més comuns que pot comportar la ingesta d’aquella aigua de forma simplificada a través d’un semàfor, i a un nivell més profund dels diversos paràmetres.

A partir dels resultats, s’estableix un programa de freqüències de control, així com el tractament recomanat d’aquella aigua i se’n realitza un seguiment. D’aquesta manera el client implementa un control que aporta la tranquil·litat que l’aigua és correcte al llarg de tot l’any.

Bionet subministra tant equips de tractament com productes per a controlar diversos paràmetres de la qualitat de l’aigua, ja siguin fisicoquímics com microbiològics.

Perquè una aigua neta és garantia de:

Tranquil·litat

L’aigua és clau en una explotació ramadera, aportant salut animal. Aquest servei garanteix que en tot moment la qualitat de l’aigua és la desitjada, adaptada a les necessitats de l’explotació.

Qualitat

Treballem amb les millors mar­ques tant de productes com d’equips, per poder focalitzar l’atenció a corregir les deficièn­cies, i tenir la seguretat que no hi ha problemes de funcionament en la resta de factors que hi intervenen.

Rendibilitat

No només perquè la integració del servei permet oferir preus competitius, sinó perquè una bona qualitat d’aigua repercuteix en una bona salut animal, una major eficiència en medicacions, i una reducció de costos com la que suposa qualsevol estratègia preventiva.

Futur

Perquè sigui quin sigui l’estat inicial de la instal·lació, hi ha una garantia de millora, ja sigui en la mateixa qualitat de l’aigua o bé en el control i anàlisi d’aquesta.

Codi Swift (obligatori)