Endotoxines i micotoxines – Quin és el seu impacte a la salut porcina?

Les endotoxines i micotoxines són compostos tòxics que afecten de manera important la salut intestinal dels porcs. Mentre que les endotoxines tenen un origen bacterià, les micotoxines són metabòlits produïts per fongs micotoxigènics.

Per separat, aquestes toxines tenen conseqüències negatives importants per a la salut i productivitat animal, però a més, quan es troben junts al tracte intestinal, els seus efectes nocius poden veure’s potenciades a causa de fenòmens sinèrgics.

Endotoxines, Exotoxines, Micotoxines – Què són i per què ens han de preocupar?

El primer pas per combatre els efectes d’aquestes toxines és comprendre què són i com duen a terme la seva acció patògena a l’organisme:

En primer lloc, en relació amb els bacteris, podem trobar dos tipus de toxines: exotoxines i endotoxines.

 

EXOTOXINES

Les exotoxines són proteïnes produïdes i secretades per alguns ceps de bacteris Gram-positius i Gram-negatius, i solen tenir cèl·lules diana específiques on desencadenen els seus efectes tòxics, com l’alteració del metabolisme i la mort cel·lular.

Un exemple molt conegut d’aquest tipus de toxina és l’enterotoxina termoestable (STa) produït per E. coli enterotoxigènica (E. coli ETEC). Aquesta toxina s’uneix als receptors dels enteròcits de l’intestí on interfereix amb el transport iònic i d’aigua, fet que es tradueix en fenòmens de diarrea.

 

 ENDOTOXINES

Les endotoxines són components de la membrana externa dels bacteris Gram negatius, també coneguts com a lipopolisacàrids (LPS), que s’alliberen al medi quan es produeix la lisi bacteriana.

A diferència de les exotoxines, les endotoxines no tenen cèl·lules diana específiques i no són «intrínsecament perjudicials», sinó que es relacionen més aviat amb fenòmens inflamatoris exagerats en resposta a la seva presència al seu organisme.

Quan la barrera intestinal es veu compromesa, el pas d’aquestes endotoxines a la circulació sanguínia es veu afavorida i el sistema immunitari “detecta” la presència d’aquestes toxines com a senyal d’infecció, desencadenant respostes immunitàries inflamatòries que, en els casos més greus, poden donar lloc a malalties mortals (sèpsis).

 

MICOTOXINES

Les micotoxines, per la seva banda, són metabòlits produïts per fongs micotoxigènics que es poden trobar contaminant les matèries primeres utilitzades en la fabricació de pinsos.

A diferència dels fongs, que sí que es poden eliminar mitjançant tractaments específics, una vegada produïts, les micotoxines són estables i resisteixen als tractaments aplicats al processat. Per això, el monitoratge de la contaminació per micotoxines és una part fonamental de la fabricació de pinsos.

Hi ha multitud de micotoxines i cadascuna té efectes diversos sobre la salut dels animals una vegada ingerides, entre d’altres, problemes digestius, hepatotoxicitat, alteracions reproductives, alteracions pulmonars, immunosupressió, etc.

Si bé, les micotoxines més freqüents que es troben contaminant els pinsos són les aflatoxines, la zearalenona, la toxina T2, el deoxinivalenol i l’ocratoxina A, el cert és que cada cop es parla més de les micotoxines modificades i micotoxines emergents, i sobre la importància de la coocurrència de micotoxines i els fenòmens de sinergia que poden potenciar els seus efectes nocius per a la salut.

Llegir més sobre micotoxines emergents:

Coocurrència, micotoxines modificades, micotoxines emergents i interaccions

Presència de 31 micotoxines en pinsos per a porcs a Espanya

La presència conjunta de micotoxines i endotoxines al tracte intestinal té efectes adversos sinèrgics en la salut dels animals i el consegüent impacte econòmic. Com hem vist anteriorment, la integritat de la barrera intestinal és important per evitar el pas de les endotoxines a la circulació sanguínia on desencadena els fenòmens inflamatoris indesitjables.

En aquest sentit, la presència de micotoxines que puguin fer malbé la barrera intestinal, afectar la funció hepàtica i/o alterar la funció immunitària pot afavorir que les endotoxines «escapin» de l’intestí, desencadenant un procés inflamatori que, en condicions normals, no tindrien per què passar.

 

Podem mitigar els efectes de les endotoxines i micotoxines?

Evidentment, la millor manera d’evitar els efectes nocius d’aquestes toxines als porcs és evitar-ne l’exposició. Però això no sempre és possible.

En el cas de les micotoxines, és fonamental monitoritzar el nivell de contaminació de l’aliment amb micotoxines i es poden afegir adsorbents de micotoxines que s’hi uneixen a l’intestí perquè no puguin ser absorbits per l’animal.

Pel que fa a les endotoxines i exotoxines, serà important:

Dur a terme pràctiques de maneig i bioseguretat i maneig que minimitzin la càrrega de patògens.

Implementar programes vacunals efectius davant de patògens entèrics.

Adoptar estratègies nutricionals que afavoreixin l’equilibri de la microbiota intestinal i contribueixin a millorar la salut i la integritat del tracte gastrointestinal.

Codi Swift (obligatori)